Lajmërime

Vende Vakante

Njoftim per vende te lira pune

Agjensia QPBE njofton per 4 (kater) vende te lira pune:

 

 1. TITULLI I PUNES: Inspektor pergjegjes per Financen

A. PERGJEGJESITE DHE DETYRAT

1. Mbajtja dhe ndjekja korrekte e kontabilitetit te Dhomes nepermjet:

 • Perpilimit te dokumentave te perditshme te veprimeve financiare te QPBE
 • Plotesimit te perditshem te Librit te Arkes
 • Plotesimit te permuajshem te pasqyres se Cash-Flow
 • Dorezimit tek eprori direkt te raportit mujor mbi te ardhurat dhe shpenzimet
 • Dorezimit tek eprori direkt te raportit mujor mbi gjendjen monetare
 • Bashkepunimi me Kontabilistin per raportimet mujore te taksave online
 • Perpilimi dhe dergimi online i borderose mujore
 • Bashkepunimi me Kontabilistin per hartimin ne afat te Bilançit vjetor te QPBE
 • Hartimit te Buxhetit Parashikues te QPBE brenda dates 15 Shtator te vitit ne vijim

2. Azhornimi per ndryshimet ne Paketen Fiskale nepermjet:

 • Koordinimit dhe marrjes se informacioneve nga Drejtoria e Sherbimeve Tregtare prane Ministrise se Financave
 • Pergatitjes per shperndarje tek biznesi te informacioneve azhornuese (te pakten nje here ne 6 muaj)
 • Interpetimit te ceshtjeve fiskale me artikuj ne gazeta kombetare (te pakten nje here ne 3 muaj)

3. Artikulimi i propozimeve te biznesit per ceshtjet fiskale nepermjet:

 • Mbledhjes se propozimeve te biznesit dhe sqarimit te tyre ne takime te vecanta per secilin sektor
 • Artikulimit me shkrim te propozimeve per Paketen Fiskale ne bashkepunim me eksperte te jashtem, per t’ia paraqitur Pushtetit Vendor
 • Artikulimit me shkrim te propozimeve per Paketen Fiskale per Biznesin e Madh, ne bashkepunim me eksperte te jashtem, per t’ia paraqitur Pushtetit Qendror

4. Pjesmarrja aktive ne grupet per realizimin e projekteve te ndryshme te QPBE

B. KERKESA CILESORE

 • Te jete i gatshem te punoje ne menyre te pershpejtuar dhe te arrije te kryeje disa detyra njeheresh.
 • Te kete aftesi krijuese dhe gjykim te shendoshe dhe te pavarur
 • Te jete fleksibel dhe komunikues me te tjeret.

C. KUALIFIKIMET MINIMALE

 • I diplomuar me arsim te larte, me preference ne njeren nga deget Finance, Administrim Biznesi
 • Tre vjet eksperience pune ne pozicione te ngjashme

D. NJOHURITE KOMPJUTERIKE

 • Perdorimi shume i mire i programeve Windows, Word, Excel, Power Point
 • Nxjerrje dhe perpunim informacioni nga Interneti

E. ZOTERIMI I GJUHEVE TE HUAJA

Gjuha angleze – nivel i larte ne shkrim dhe komunikim

Gjuha italiane – nivel i larte ne komunikim dhe shkrim

 

 

2. TITULLI I PUNES: Inspektor pergjegjes per TIK

EPRORI DIREKT: Drejtori Ekzekutiv

A. PERGJEGJESITE DHE DETYRAT

1. Azhornimi dhe mirembajtja e Web Sitit te QPBE, nepermjet:

 • Ngritje se web sitit dhe leshimit te tij ne Internet
 • Plotesimit, mirembajtjes dhe azhornimit te informacionit te rubrikave te web sitit
 • Koordinimit me pjestaret e tjere te Stafit per marrjen, pergatitjen dhe pershirjen e materialeve ne faqet e web sitit
 • Mundesimit i partnereve per shkembim informacioni nepermjet web sitit te QPBE

2. Veprimtaria e QPBE ne fushen e TIK, nepermjet:

Pjesmarrjes aktive per realizimin e projekteve, ne te cilat eshte perfshire QPBE

Krijimit te aplikimeve te reja te TIK ne emer te QPBE (e – commerce)

Krijime te sherbimeve te reja re TIK, te shiteshme ne emer te QPBE

3. Mirembajtja e logjistikes informatike, nepermjet:

 • Sigurimit te funksionimit normal dhe te vazhdueshem te paisjeve informatike te Dhomes
 • Instruktimit te castit te pjestareve te Stafit, kur ata kane nevoje
 • Konsulences per Drejtorin Ekzekutiv ne lidhje me ofertat per paisje te reja te TIK

4. Cdo detyre tjeter, qe mund t’i ngarkohet nga Drejtori Ekzekutiv i QPBE

B. KERKESA CILESORE

 • Te jete i gatshem te punoje ne menyre te pershpejtuar dhe te arrije te kryeje disa detyra njeheresh.
 • Te kete aftesi krijuese dhe gjykim te shendoshe dhe te pavarur
 • Te jete fleksibel dhe komunikues me te tjeret.

C. KUALIFIKIMET MINIMALE

 • I diplomuar me arsim te larte, ne njeren nga deget e Informatikes, me preference me titullin Master shkencor dhe profesional
 • Tre vjet eksperience pune ne pozicione te ngjashme

D. NJOHURITE KOMPJUTERIKE

 • Perdorimi shume i mire i programeve Windows, Word, Excel, Power Point
 • Nxjerrje dhe perpunim informacioni nga Interneti

E. ZOTERIMI I GJUHEVE TE HUAJA

Gjuha angleze – nivel i larte ne shkrim dhe komunikim

Gjuha italiane – nivel i larte ne komunikim dhe shkrim

 

 

3. TITULLI I PUNES: Manaxher Projektesh

A. PERGJEGJESITE DHE DETYRAT

1. Kordinimi i Projekteve ne te cilat QPBE eshte pale nepermjet:

 • Njohjes me permbajtjen e projekteve
 • Zberthimit te projekteve ne paketa pune dhe aktivitete perberese te tyre
 • Koordinimin e e punes ndermjet pjestarve te Stafit per realizimin e detyrave te projekteve
 • Dorezimi i raporteve narrative dhe financiare tek partneri lider dhe njesia e Ministrise se Integrimit, ne karte, format dixhital apo me plotesime online
 • Organizimi i eventeve/aktiviteteve ne kuader te projekteve
 • Pregatitja e studimeve ne kuader te projekteve ne bashkepunim me Stafin e QPBE apo me eksperte te jashtem

2. Krijimi i partneriteve per projekte te reja:

 • Ndjekjes sistematike te programeve te mundshme per aplikim projektesh
 • Krijimit dhe zbatimit te projekteve te reja kryesisht vetiake te QPBE
 • Mbeshtetjes se bizneseve te huaja qe duan te operojne ne Rajonin e Durresit
 • Krijimi i joint-ventures me organizata dhe biznese te huaja apo vendase per veprimtari te perbashketa te caktuara
 • Krijimi dhe zgjerimi i rrjetit te bashkepuntoreve, specialiste ne fushat e tyre

3. Perfaqesimi i QPBE ne lidhje me projektet nepermjet:

 • Pjesmarrjes aktive ne takimet me partneret e projekteve te perbashketa
 • Negocimit te marreveshjeve te ndryshme qe lidhen me zbatimin e projekteve
 • Ngritja e maredhenieve me departamentet e politikave te zhvillimit ekonomik prane institucioneve te administrates publike ne nivel rajonal dhe kombetar

B. KERKESA CILESORE

 • Te jete i gatshem te punoje ne menyre te pershpejtuar dhe te arrije te kryeje disa detyra njeheresh.
 • Te kete aftesi krijuese dhe gjykim te shendoshe dhe te pavarur
 • Te jete fleksibel dhe komunikues me te tjeret.

C. KUALIFIKIMET MINIMALE

 • I diplomuar me arsim te larte, me preference ne njeren nga deget Finance, Administrim Biznesi
 • Tre vjet eksperience pune ne pozicione te ngjashme

D. NJOHURITE KOMPJUTERIKE

 • Perdorimi shume i mire i programeve Windows, Word, Excel, Power Point
 • Nxjerrje dhe perpunim informacioni nga Interneti

E. ZOTERIMI I GJUHEVE TE HUAJA

Gjuha angleze – nivel i larte ne shkrim dhe komunikim

Gjuha italiane – nivel i larte ne komunikim dhe shkrim

 

4. TITULLI I PUNES: Inspektor pergjegjes per Marketingun dhe Maredheniet Publike

EPRORI DIREKT: Drejtori Ekzekutiv

A. PERGJEGJESITE DHE DETYRAT

1. Komunikimet e marketingut, nepermjet:

 • Informimit te klienteve/partnereve aktuale dhe potenciale mbi sherbimet e QPBE
 • Publicitetit (advertising) te veprimtarise se QPBE me ane te medias elektronike dhe te shkruar, Internetit dhe rrjeteve sociale
 • Maredhenieve publike ndermjet QPBE dhe specialisteve te jashtem, konsumatoreve, stakeholderve, organizatave kolege, administrates publike lokale dhe qendrore

2. Mbajtja e Protokollit te QPBE nepermjet :

 • Regjistrimit ne librin e protokollit te gjithe shkresave qe hyne dhe dalin ne dhe nga QPBE ne baze te Ligjit Nr.9154 Dt.06.11.2003 “PER ARKIVAT”
 • Pergjegjesise per arkiven e QPBE ne baze te po te njejtit ligj.

3. Mbajtja e Listes Protokollare dhe e kontakteve, nepermjet:

 • Krijimit te Listes se adresave te personave VIP, qe ftohen ne ngjarjet e rendesishme Krijimimi te listes se adresave te personave, organizatave me interes per QPBE
 • Pregatitjes dhe shperndarjes se ftesave per veprimtarite e QPBE

4. Pjesmarrja aktive ne realizimin e projekteve nga QPBE, nepermjet:

 • Pregatitjes se materialeve divulguese mbi objektivat e projekteve
 • Organizimit te seminareve me permbajtje te lidhur me projektet

B. KERKESA CILESORE

 • Te jete i gatshem te punoje ne menyre te pershpejtuar dhe te kryeje disa detyra njeheresh.
 • Te kete aftesi krijuese dhe gjykim te shendoshe dhe te pavarur
 • Te jete fleksibel dhe komunikues me te tjeret.

C. KUALIFIKIMET MINIMALE

 • I diplomuar me arsim te larte, me preference ne njeren nga deget Marketing, Informatke, me preference ndaj titullit Master shkencor dhe profesional
 • Tre vjet eksperience pune ne pozicione te ngjashme

D. NJOHURITE KOMPJUTERIKE

 • Perdorimi shume i mire i programeve Windows, Word, Excel, Power Point
 • Nxjerrje dhe perpunim informacioni nga Interneti

E. ZOTERIMI I GJUHEVE TE HUAJA

Gjuha angleze – nivel i larte ne shkrim dhe komunikim

Gjuha italiane – nivel i larte ne komunikim dhe shkrim

 

Ju njoftojmë se QPBE me datë 28 shkurt 2014 përzgjodhi kanditatët

QPBE është gjithnjë në kërkim të stafit të ri, ju mund të dërgoni cv tuaj tek info@qpbe.org