Projekte

Portaledellacura.it
Portaledellacura.it është një treg i avancuar digjital i orientuar në fushën e shëndetësisë dhe atë sociale, fokusuar në shërbi...

4 Maj, 2019

inTERaCt 4.0
Qëllimi kryesor i inTERaCT 4.0 është krijimi i kushteve të favorshme për zhvillimin e një modeli 4.0 të rritjes për ndërmarrjet

3 Maj, 2019

AdriHealthMob
Projekti  “AdriHealthMob” ka për qëllim zhvillimin e një modeli ndërkufitar të shërbimeve të qëndrueshme dhe efikase të transpo...

1 Prill, 2019